0983.858.158 0983.858.158

*Tùy thuộc vào chất tóc và da đầu sẽ cho kết quả không giống nhau.